Reklamní agentura

Honey bunny s.r.o. ®
Mysločovice 5
763 01 Zlín

Jak se k nám dostanete?

GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů

 

I. Úvod

Správce - obchodní společnost Honey bunny s.r.o., IČO: 28280750, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 372/1, PSČ 118 00, kontaktní adresa Zlín, Mysločovice 5, PSČ 763 01, zastoupená paní Hanou Novákovou, jednatelkou (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje všech subjektů vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/279, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR).

 

Tento dokument je volně přístupný v listinné podobě v sídle správce a jeho provozovnách a rovněž na webových stránkách správce http://www.honey-bunny.cz/.

 

 

II. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty zákazníkem, který je fyzickou osobou, při zaslání objednávky zboží či služeb či při uzavření smlouvy a v průběhu trvání platnosti takové smlouvy.

Správce zpracovává zpravidla níže uvedené osobní údaje zákazníka:

  • jméno a příjmení;

  • datum narození, IČO, případně DIČ;

  • adresa sídla nebo trvalého bydliště zákazníka;

  • doručovací /fakturační adresa;

  • telefonní číslo, e-mailová adresa;

  • číslo bankovního účtu.

Tyto osobní údaje správce zpracovává pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy. Zpracování těchto údajů je pro plnění smlouvy nezbytně nutné.

Osobní údaje zákazníků shora uvedené, konkrétně datum narození a adresu trvalého bydliště zákazníka správce zpracovává pouze za předpokladu, že zákazník je fyzickou osobou nepodnikající.

Některé ze shora uvedených údajů (zejména jméno a příjmení, pozice nebo funkce a e-mailová adresa) mohou být správcem zpracovávány též na základě zvláštního souhlasu zákazníka se zpracováním osobních údajů uděleného pro účely informačních zpravodajů, obchodních sdělení a nabídek správce.

 

2. Správce dále zpracovává níže uvedené osobní údaje třetích osob, které mu byly poskytnuty zákazníkem při zaslání objednávky zboží či služeb či při uzavření smlouvy a v průběhu trvání platnosti takové smlouvy, například při následném jednání s obchodním partnerem:

  • jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa jednatele společnosti;

  • jméno, příjmení, pracovní pozice nebo funkce, pozice nebo funkce ve společnosti, telefonní číslo a e-mailová adresa zaměstnance zákazníka;

  • jméno, příjmení, pracovní pozice nebo funkce, pozice nebo funkce ve společnosti, telefonní číslo a e-mailová adresa jiného zástupce zákazníka.

Tyto osobní údaje třetích osob správce zpracovává pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy. Zpracování těchto údajů je pro plnění smlouvy nezbytně nutné.

Některé ze shora uvedených údajů (jméno a příjmení, pozice nebo funkce a e-mailová adresa) mohou být správcem zpracovávány též na základě zvláštního souhlasu konkrétních třetích osob se zpracováním osobních údajů uděleného pro účely zasílání informačních zpravodajů, obchodních sdělení a nabídek správce.

 

 

III. Způsob a doba zpracování osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, avšak osobní údaje mohou pro správce zpracovávat i jiní zpracovatelé, zejména účetní, případně další poskytovatelé služeb souvisejících s plněním povinností správce vyplývajících z příslušných právních předpisů. Osobní údaje mohou pro správce zpracovávat též současný poskytovatel zpracovatelského softwaru, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však zaměstnavatel v současné době nevyužívá.

 

2. Seznam zpracovatelů osobních údajů zákazníka/odběratele či třetích osob: účetní, produkční

 

3. Správce prohlašuje, že přijal všechna nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů zákazníka a třetích osob.

 

4. Osobní údaje uvedené v článku II. tohoto dokumentu budou pro stanovené účely správcem zpracovány po dobu trvání smlouvy a poté po dobu deseti let od ukončení smlouvy. Osobní údaje jejichž zpracování probíhá na základě souhlasu zákazníka či třetích osob, správce zpracovává po dobu trvání smlouvy a poté po dobu dvou let od ukončení smlouvy, nebo do odvolání souhlasu.

 

 

IV. Práva zákazníků a třetích osob

1. Zákazník i třetí osoba má právo na přístup ke svým osobním údajům a dále má právo požadovat potvrzení správce, jaké osobní údaje zpracovává, za jakým účelem, kdo má přístup k osobním údajům zákazníka či třetích osob a komu byly jeho osobní údaje zpřístupněny.

 

2. Zákazník i třetí osoba má právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který správci udělil pro účely zasílání informačních zpravodajů, obchodních sdělení a nabídek správce. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze odvolat písemným oznámením učiněným na adresu sídla správce, na kontaktní adresu správce uvedenou v článku I. tohoto poučení a dále též oznámením učiněným prostřednictvím e-mailové komunikace či kontaktního formuláře na webových stránkách http://www.honey-bunny.cz/.

 

3. Zákazník i třetí osoba má právo požádat správce o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u správce.

 

4. Zákazník i třetí osoba má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které jsou zpracovávány jakožto nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. V takovém případě správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

5. Zákazník i třetí osoba má za právo získat od správce své osobní údaje a předat je jinému správci, a to za předpokladu, že jde o údaje zpracovávané na základě souhlasu zákazníka či třetí osoby nebo pro účely plnění smlouvy, anebo pokud je zpracování osobních údajů zpracováno automatizovaně. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody správce, případě třetích osob.

 

6. Zákazník i třetí osoba má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. Výkon práv zákazníka a třetí osoby dle tohoto článku je bezplatný, s výjimkou opakovaných žádosti, které jsou zjevně nedůvodně nebo nepřiměřené. V takovém případě může správce uložit úhradu přiměřeného poplatku anebo může odmítnout žádosti vyhovět.

 

 

Ve Zlíně dne 25. 5. 2018

Honey bunny s.r.o.

Hana Nováková, jednatelka