Reklamní agentura

Honey bunny s.r.o. ®
Mysločovice 5
763 01 Zlín

Jak se k nám dostanete?

VOP

Honey bunny s.r.o.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Obchodní společnost Honey bunny s.r.o., IČO: 28280750, se sídlem Zlín, Prštné, Pod Strání 350, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58359, je obchodní společností zabývající se reklamní činností a marketingem, spočívající v:

- tvorbě reklamy (outdoorová reklama, reklama v MHD, indoorová reklama, televizní reklama),

- grafické tvorbě (zhotovení loga a další grafická tvorba),

- tvorbě www stránek,

- pořádání společenských akcí,

- prodej reklamních předmětů,

- a dalších reklamních činnostech.

 

2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi obchodní společností Honey bunny s.r.o., IČO: 28280750, se sídlem Zlín, Prštné, Pod Strání 350, PSČ 76001, jakožto Zhotovitelem, Poskytovatelm, či Nájemcem (též souhrnně jako „Poskytovatel“) a Objednatelem, Poskytovatelm či Podnájemcem (též souhrnně jako „Objednatel“), vznikající na základě Smluv o dílo, Smluv kupních či smluv o Podnájmu reklamních nosičů a jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

 

II. Výklad pojmů

 

1. „Zhotovitel“, „Poskytovatel“ či „Nájemce“ (též souhrnně jako „Poskytovatel“) je obchodní společnost Honey bunny s.r.o., IČO: 28280750, se sídlem Zlín, Prštné, Pod Strání 350, PSČ 76001.

2. „Objednatel“, „Poskytovatel“ či „Podnájemce“ (též souhrnně jako „Objednatel“) je fyzická nebo právnická osoba s níž Poskytovatel uzavřel Smlouvu o dílo, Kupní smlouvu či Smlouvu o podnájmu reklamních nosičů, a to na základě písemné potvrzené Objednávky služby reklamní agentury, popř. jiné smlouvy.

3. „Objednávka služby reklamní agentury“ je závazná písemná objednávka učiněná Objednatelem na formuláři Poskytovatele označeném jako „Objednávka služby reklamní agentury“, písemně potvrzená Poskytovatelem.

4. „Služba reklamní agentury“, nebo též „Reklamní činnost“ je činnost Poskytovatele spočívající zejména v tvorbě reklamy, grafické tvorbě, tvorbě www stránek, pořádání společenských akcí nebo prodeji reklamních předmětů, a to na základě Smlouvy o dílo, Kupní smlouvy či Smlouvy o podnájmu reklamních nosičů.

5. „Reklama“ je veřejné oznámení, bez ohledu na technické, materiálové či audiovizuální ztvárnění, kterým se propagují třetí osoby, výrobky a služby třetích osob a ochranné a obchodní známky a další označení k nim se vztahující, obchodní firmy třetích osob, jakož i jména, či názvy, pod kterými podnikají, či provádějí svou činnost, oznámení třetích osob o událostech minulých, současných či budoucích, které se vztahují ke třetím osobám, či jejich výrobkům a službám, oznámení o konání akcí pořádaných třetími osobami, či jakákoliv jiná oznámení třetích osob poskytovaná za úplatu.

6. „Outdoorová reklama“ je reklamou umístěnou na bigboardech, billboardech, CLV, megaboardech, mostních panelech, telefonních kabinách, štítových stěnách a obdobných venkovních prostorech.

7. „Reklama v MHD“ je reklamou umístěnou v prostředcích městské hromadné dopravy – uvnitř či vně, nebo na zastávkách městské hromadné dopravy, včetně metra.

8. „Indoorová reklama“ je reklamou umístěnou uvnitř budov, např. v čekárnách u lékaře, na pobočkách českých pošt apod.

9. „Televizní reklama“ je reklama vysílaná prostřednictvím kabelové televize, veřejnoprávní televize i televize soukromé.

10. „Grafická tvorba“ je příprava a zpracování grafického návrh různého charakteru, ať už se jedná o logo, či jiný grafický návrh.

11. „Tvorba www stránek“ je přípravou, zpracování a realizace internetových stránek na míru Objednatele (lze doplnit).

12. „Pořádání společenských akcí“ je činnost Poskytovatele spočívající v celkové organizaci společenských akcí všeho charakteru (aktivní víkendy, golfové turnaje apod.), a to kompletně, od zajištění konkrétního prostoru po doplňkové služby, včetně zajištění hostesek apod.

13. „Prodejem reklamních předmětů“ se rozumí zajištění konkrétních reklamních předmětů dle požadavků Objednatele, na jeho míru, a to včetně potisku, polepu, gravírování apod.

14. „Další reklamní činností“ se rozumí jiná činnost Poskytovatele směřující k propagaci Objednatele, nezahrnutá v čl. II., bodech 5. až 13. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

15. „Reklamním nosičem“ se rozumí zejména vnější či vnitřní plochy movitých a nemovitých věcí, samostatné reklamní panely či audiovizuální technika umístěná či jinak technicky spojená s těmito věcmi, jiná zařízení vyrobená či zhotovená na základě nově vzniklých či objevených technologií, které se nacházejí ve vlastnictví poskytovatele, nebo kterých je poskytovatel oprávněným uživatelem. Na reklamním nosiči může být umístěn 1 či více typů reklam či reklamních ploch.

16. „Reklamním nosičem Billboard“ reklamní nosič o rozměrech plochy pro instalaci reklamy formátu 510 x 240 cm, 480 x 320 cm nebo 400 x 300 cm.

17. „Reklamním nosičem Bigboard“ reklamní nosič o rozměrech plochy pro instalaci reklamy formátu 960 x 360 cm nebo 820 x 300 cm

18. „Reklamním nosičem Eurobacklight“ reklamní nosič o rozměrech plochy pro instalaci reklamy formátu 510 x 240 cm.

19. „Maloplošným reklamním nosičem A0“ reklamní nosič o rozměrech plochy pro instalaci reklamy formátu 84 x 119 cm.

 

III. Způsob uzavírání dílčích smluv

 

1. Mezi Objednatelem a Poskytovatelem dochází k uzavírání dílčích Smluv o dílo, Smluv kupních či Smluv o podnájmu reklamních nosičů, a to dle charakteru Poskytovatelem poskytnutého plnění tak, že Objednatel zašle formulářovou písemnou Objednávku služby reklamní agentury (dále jen „Objednávka“) Poskytovateli, a to dopisem, e-mailem nebo faxem.

 

2. Poskytovatel je povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů po obdržení Objednávky tuto objednávku potvrdit a zaslat Objednateli, a to dopisem, e-mailem nebo faxem. Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzené Objednávky Poskytovatel Objednateli.

 

3. V případě nemožnosti dodání předmětu Objednávky je Poskytovatel ve lhůtě 2 dnů od obdržení Objednávky Objednatele povinen jej informovat o nemožnosti dodání předmětu Objednávky. V takovém případě, kdy některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli novou nezávaznou nabídku s uvedením možných variant a vyžádá si stanovisko Objednatele, které je považováno za novou Objednávku.

 

4. Objednávka musí obsahovat minimálně identifikaci smluvních stran (obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, sídlo popř. místo podnikání,), předmět, rozsah a termín dodávky Služby reklamní agentury, cenu za Službu reklamní agentury, termín dodání, případně další údaje.

 

IV. Cena

 

1. Cena Služby reklamní agentury se řídí platným ceníkem Poskytovatele (dále jen „Ceník“). Cena služby reklamní agentury je cenou smluvní a pokud nebude jiné písemné dohody, bude vždy uvedena bez DPH v měně vyznačené na faktuře. Pro určení výše ceny Služby reklamní agentury je rozhodné znění ceníku v den uzavření dílčí smlouvy.

 

2. Cenu Služby reklamní agentury hradí Objednatel na základě faktur vystavených Poskytovatelem na jeho bankovní účet uvedený v dílčí smlouvě. Faktury jsou vystavovány dle rozpisu fakturace, který je nedílnou součástí dílčí smlouvy. Není-li rozpis fakturace součástí dílčí smlouvy, jsou faktury vystavovány Poskytovatelem v závislosti na typu poskytnuté Služby reklamní agentury. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Služby reklamní agentury ke dni splatnosti faktury, přičemž za datum úhrady se považuje den, kdy je částka připsána na účet Poskytovatele. Den uskutečnění zdanitelného plnění je určen příslušnými právními předpisy.

 

3. V případě požadavku Poskytovatele je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli zálohu ceny Služby reklamní agentury na základě zálohové faktury Poskytovatele ve výši a splatnosti stanovené Poskytovatelem. V případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou zálohy, je Poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění Poskytovatele, a to o příslušný počet dnů prodlení Objednatele s úhradou zálohy. Posun lhůty plnění Poskytovatele nemá vliv na výši sjednané ceny Služby reklamní agentury. Záloha uhrazená Objednatelem se započítává na úhradu ceny Služby reklamní agentury.

 

4. V případě, že úhrada ceny Služby reklamní agentury není Objednatelem provedena dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušné dílčí smlouvy řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy s účinností od doručení odstoupení druhé smluvní straně. V případě, že tuto skutečnost Poskytovatel zjistí v průběhu či po provedení plnění z dílčí smlouvy nebo jeho části ze své strany, je oprávněn provádění plnění z dílčí smlouvy okamžitě zastavit, od dílčí smlouvy odstoupit a požadovat smluvní pokutu ve výši plné ceny Služby reklamní agentury. Smluvní pokuta je splatná okamžikem vzniku nároku na její zaplacení. V případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou ceny Služby reklamní agentury delším než 14 dnů, je Poskytovatel oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od kterékoliv další dílčí smlouvy, jejímž předmětem je Služba reklamní agentury, uzavřené s Objednatelem. Objednatel nemá v takovémto případě nárok na náhradu škody, která by mu vznikla v důsledku takovéhoto odstoupení od další dílčí smlouvy, jejímž předmětem je Služba reklamní agentury.

 

V. Termín plnění, práva a povinnosti smluvních stran

 

1. Termín plnění Služby reklamní agentury je smluvními stranami sjednán v dílčí smlouvě. Poskytovatel se zavazuje dodržet tento termín plnění. Nemůže-li Poskytovatel ve výjimečných případech takto sjednaný termín plnění dodržet, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli s uvedením náhradního závazného termínu plnění Služby reklamní agentury. Jestliže Poskytovatel nedodrží ani náhradní termín dodání Služby reklamní agentury, je Objednatel oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, to neplatí, pokud prodlení Poskytovatele bylo způsobeno okolnostmi, které Poskytovatel nemohl předvídat, ani je ovlivnit.

 

2. Místem plnění je místo určené Objednatelem v dílčí smlouvě.

 

3. Spočívá-li Služba reklamní agentury v dodávce zboží a nemá-li si zboží Objednatel převzít osobně, je povinnost Poskytovatele dodat toto zboží splněna jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Objednatele. Tímto okamžikem přechází na Objednatele nebezpečí škody na tomto zboží. Jestliže Objednatel nepřevezme dodávku zboží, Poskytovatel zboží uskladní na náklady Objednatele a na Objednatele přechází po dobu jeho prodlení nebezpečí škody na věci, přičemž zboží se považuje za dodané dnem jeho uskladnění. Bylo-li však zboží odesíláno Objednateli prostřednictvím dopravce, platí vždy, že zboží je dodáno předáním prvnímu dopravci.

 

4. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost k dosažení účelu dílčí smlouvy a poskytnout Poskytovateli neprodleně informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné plnění dílčí smlouvy. V případě, že Objednatel potřebnou součinnost neposkytne, neodpovídá Poskytovatel za splnění těch svých závazků vyplývajících z dílčí smlouvy, které bez poskytnutí součinnosti objednatele nemohly být uskutečněny.

 

5. Spočívá-li Služba reklamní agentury v tvorbě reklamy, grafické tvorbě, tvorbě www stránek, prodeji reklamních předmětů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dodá Objednatel Poskytovateli reklamu, případně podklady a materiál k výrobě reklamy, ke grafické tvorbě či tvorbě www stránek a výrobě reklamních předmětů - dle charakteru plnění poskytovaného Poskytovatelem - ve lhůtě 10od podpisu dílčí smlouvy, nejpozději však 15 dnů před termínem plnění uvedeným v dílčí smlouvě. V případě, že Objednatel dodá Poskytovateli reklamu nebo podklady a materiál k výrobě reklamy, ke grafické tvorbě či tvorbě www stránek a výrobě reklamních předmětů později, než 15 dnů před termínem plnění, zavazuje se Objednatel uhradit vícenáklady Poskytovatele spojené s takto zkrácenou dobou pro poskytnutí plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebude-li však v důsledku tohoto pozdního dodání schopen Poskytovatel dodržet termín plnění uvedený v dílčí smlouvě, pak platí, že Poskytovatel není v prodlení a termín plnění se posouvá o počet pracovních dnů, o něž Objednatel dodal Poskytovateli reklamu či podklady a materiál k reklamě, ke grafické tvorbě či tvorbě www stránek a výrobě reklamních předmětů později, přičemž Objednatel je povinen uhradit plnou cenu uvedenou v dílčí smlouvě, včetně vícenákladů.

 

6. V případě, že Objednatel dodává vlastní materiál k výrobě reklamy nebo již vyrobenou reklamu, bere na vědomí, že reklama musí být v kvalitě typu Blue Back Side, instalovatelná (vylepitelná) mokrou technologií, u billboardů formátu 400 x 300 cm nejvíce ze 6 kusů (3 x 2 – rozumí se 3 horní díly a 3 dolní díly), u billboardů formátu 510 x 240 cm nejvíce z 8 kusů (4 x 2 – rozumí se 4 horní díly a 4 dolní díly) bigboardů formátu 820 x 300 cm nejvíce ze 12 kusů (6 x 2 – rozumí se 6 horních dílů a 6 dolních dílů), u bigboardů formátu 960x360 cm z16kusů (8x2 – rozumí se 8 horních dílů a 8 dolních dílů), u Big-Upů z 8 kusů (4 x 2). Horní díly vždy musí přesahovat přes dolní díly. Barvy tisku musí být takové kvality, aby vzdorovaly chemickým prvkům obsažených v obvykle používaných lepidlech a vlivu počasí, gramáž min. 120-130g/m2, s garantovanou barevnou stálostí po dobu 9 týdnů. Objednatel se zavazuje dodat Poskytovateli současně s dodávkou plakátů i tzv. layout reklamy. Objednatel odpovídá za správné označení jednotlivých dílů reklamy tak, aby při sestavení reklama odpovídala layoutu. Dodává-li Objednatel reklamu několika různých motivů, musí být jednotlivé motivy reklamy řádně popsány dle motivu a požadovaného umístění. Pokud tyto podmínky Objednatel nesplní, není Poskytovatel odpovědný za nesprávně instalovanou reklamu. Objednatel je povinen předat Poskytovateli reklamu v množství, které přesahuje množství reklamních nosičů uvedených v dílčí smlouvě o 10 %. V případě, že Poskytovatel vyčerpá dodané množství reklamy před ukončením příslušné reklamní kampaně, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele písemnou formou a vyzvat Objednatele k dodání potřebného množství reklamy. Nedodá-li Objednatel Poskytovateli náhradní reklamu, není Poskytovatel v prodlení s plněním povinností dle dílčí smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek a Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu za celé období reklamní kampaně. Poskytovatel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny vadami reklamy či podkladů a materiálů, předaných Poskytovateli ze strany Objednatele.

 

7. Zajišťuje-li Poskytovatel pro Objednatele výrobu reklamy, garantuje její výrobu ve standardní technické kvalitě, při dodržení podmínek stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, provozními a technickými podmínkami příslušného typu reklamy a reklamního nosiče a její soulad s platnými právními předpisy. Vychází-li však Poskytovatel při tvorbě reklamy ze zadání Objednatele, které je v rozporu s technickými podmínkami příslušného typu reklamy (včetně podmínek uvedených v čl. V., bodě 7 těchto Všeobecných obchodních podmínek) a reklamního nosiče a v rozporu s platnými právními předpisy, je oprávněn reklamu nerealizovat, o čemž se zavazuje bez zbytečného odkladu poté, co shledá některou ze skutečností uvedenou v tomto bodě, Objednatele vyrozumět. Objednatel je v takovém případě povinen dodat Poskytovateli neprodleně jinou reklamu, či materiál a podklady odpovídající výše uvedeným podmínkám. Poskytovatel neodpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku nerealizace plnění dle dílčí smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě a dále platí, že Poskytovatel v tomto případě není v prodlení. Nerealizování plnění dle dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele v uvedených případech nemá vliv na povinnost Objednatele uhradit poskytovateli řádně a včas celou výši ceny dle dílčí smlouvy, včetně případných vícenákladů.

 

8. Objednatel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele užít na reklamě obchodní firmu, ochrannou známku, logo, nebo jakýkoliv jiný vizuální identifikátor Poskytovatele. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn uplatnit vůči objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% celkové ceny za realizaci plnění dle dílčí smlouvy. Smluvní pokuta se stává splatnou okamžikem vzniku nároku na její zaplacení.

 

9. Reklamu, jakož i další reklamní materiály a podklady, které byly Objednatelem předány Poskytovateli, a které nebyly Poskytovatelem využity pro realizaci předmětu plnění dle dílčí smlouvy, jsou objednateli k dispozici do 5 dní po skončení reklamní kampaně, nebo do 5 dní po termínu plnění, a to dle charakteru plnění poskytovaného Poskytovatelem, v místě, kde byly Objednatelem Poskytovateli předány. Pokud si objednatel ve stanovené lhůtě zbylou reklamu a ostatní materiály nevyzvedne, má se za to, že uděluje svůj souhlas s likvidací těchto věcí a zmocňuje Poskytovatelek jejímu provedení a zavazuje se mu uhradit veškeré náklady spojené s likvidací těchto věcí nebo s přepravou těchto věcí do sídla Objednatele v případě, že se poskytovatel rozhodne tyto věci dopravit Objednateli. Poskytovatel není oprávněn tuto reklamu, či reklamní materiály a podklady rozprodávat, či veřejně rozdávat. Pokud Objednatel žádá odstranění reklamy z reklamních nosičů po skončení reklamní kampaně, musí tak učinit písemně nejpozději v den zahájení reklamní kampaně. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli náklady spojené s odstraněním reklamy z reklamních nosičů (přelepem).

 

10. Poskytovatel a Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se jim stanou známými v souvislosti s plněním dílčí smlouvy.

 

VI. Odpovědnost smluvních stran

 

1. Objednatel odpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě, resp. v dodaných materiálech a podkladech, přičemž musí být schopen doložit pravdivost jakéhokoliv svého tvrzení obsaženého v reklamě, či v podkladech dodaných k výrobě reklamy. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě, či v podkladech předaných objednatelem k výrobě reklamy, ani za případné porušení práv třetích osob v souvislosti s Poskytovatelem realizovanou a provozovanou reklamou a škodou takto vzniklou těmto osobám. Objednatel prohlašuje, že poskytnutím reklamy, materiálů a podkladů nejsou omezena, porušena ani vyloučena práva třetích osob, a že práva třetích osob, která se vztahují nebo mohou vztahovat v jakémkoliv rozsahu a z jakéhokoliv právního důvodu k věcem nebo informacím, které byly poskytnuty Objednatelem, jsou vypořádána, a že poskytnutí těchto věcí nebo informací ke stanovenému účelu není v rozporu se závazky Objednatele k těmto třetím osobám. Objednatel se zavazuje jakoukoliv škodu v případě jejího vzniku v souvislosti s porušením předchozích ustanovení třetím osobám nahradit místo Poskytovatele, bude-li na poskytovateli její úhrada uplatňována, nebo v případě, že bude Poskytovatelem uhrazena, nahradit Poskytovateli tuto škodu včetně veškerých nákladů a výdajů s tím spojených.

 

2. Pokud bude Poskytovatel nucen odstranit na základě případných soudních anebo správních rozhodnutí reklamu z reklamních nosičů pro její úpravu či obsah, nebo doporučí-li toto Rada pro reklamu a Poskytovatel tak na základě tohoto doporučení učiní, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli celou výši sjednané ceny dle dílčí smlouvy, jakož i náklady související s odstraněním reklamy z reklamních nosičů. Objednatel se dále zavazuje uhradit Poskytovateli veškerá peněžní plnění (pokuty apod.), k jejichž plnění by byl v souvislosti s tím Poskytovatel zavázán pravomocnými soudními i správními rozhodnutími, včetně nákladů řízení. Toto ustanovení se též vztahuje na nároky uplatňované vůči Poskytovateli třetími osobami, pokud tyto nároky mají příčinu v úpravě anebo obsahu reklamy, které dal poskytovateli k dispozici Objednatel.

 

3. Objednatel je povinen nahradit Poskytovateli veškerou škodu, která by mu vznikla v souvislosti s reklamou, či materiály a podklady předanými k výrobě reklamy Objednatelem, které nebudou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, platnými právními předpisy, dále v případě nepravdivých tvrzení, údajů či jiných skutečností uvedených v reklamě či předaných podkladech, či neschopnosti Objednatele v reklamě či v podkladech k ní uváděné skutečnosti doložit.

 

VII. Sankce

 

V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny Služby reklamní agentury, je povinen uhradit Poskytovateli i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úhradou smluvního úroku z prodlení nezaniká nárok Poskytovatele na úhradu škody způsobené Poskytovateli ze strany Objednatele.

Objednatel je oprávněn před započetím poskytování služeb dodavatelem smlouvu, případně dílčí objednávku, písemně/i prostřednictvím ve smlouvě uvedeného emailu /vypovědět (zrušit) za následujících podmínek:

a) v případě, že ke zrušení smlouvy /dílčí objednávky ze strany objednatele dojde v období do 91. dne včetně před ve smlouvě /dílčí objednávce sjednaným datem zahájení reklamní kampaně , nemusí objednatel za toto zrušení platit dodavateli žádný poplatek ani jinou sankci

b) v případě, že ke zrušení smlouvy /dílčí objednávky ze strany objednatele dojde v období od 90. do 61. dne včetně před ve smlouvě /dílčí objednávce sjednaným datem zahájení reklamní kampaně , zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli tzv. Stornovací poplatek ve výši 25% z celkové dohodnuté odměny za užívání stornovaných akcí

c) v případě, že ke zrušení smlouvy /dílčí objednávky ze strany objednatele dojde v období od 60. do 31. dne včetně před ve smlouvě /dílčí objednávce sjednaným datem zahájení reklamní kampaně , zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli tzv. Stornovací poplatek ve výši 50% z celkové dohodnuté odměny za užívání stornovaných akcí

d) v případě, že ke zrušení smlouvy /dílčí objednávky ze strany objednatele dojde v období od 30. dne včetně do sjednaného dne zahájení reklamní kampaně , zavazuje se objednatel zaplatit dodavateli tzv. Stornovací poplatek ve výši 100% z celkové dohodnuté odměny za užívání stornovaných akcí

Dodavateli nárok na stornovací poplatky nevznikne pouze v případě, že objednatel obstará pro dodavatele jiného objednatele, který bude objednanou službu užívat za stejných podmínek.

 

VIII. Trvání dílčí smlouvy, ukončení dílčí smlouvy

 

1. Dílčí smlouva je uzavírána na dobu určitou, která je smluvními stranami sjednána v každé dílčí smlouvě.

 

2. Platnost a účinnost dílčí smlouvy končí řádným a včasným poskytnutím vzájemného plnění.

 

3. Před ukončením trvání smlouvy z řádného a včasného vzájemného plnění lze dílčí smlouvu ukončit dohodou smluvních stan nebo odstoupením od smlouvy.

 

4. Smluvní strany jsou jsou oprávněny od dílčí smlouvy odstoupit, umožní-li jim to tyto Všeobecné obchodní podmínky, dílčí smlouva či platné právní předpisy. Odstoupení od dílčí smlouvy je účinné doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, do jejího sídla.

 

IX. Další ujednání


1. Poskytovatel prohlašuje, že si nečiní a ani v budoucnu nebude činit žádné nároky k jakékoli ochranné známce, značce či k výtvarnému řešení Objednatele použitému při plnění Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo užívat reklamy ke svým obchodním prezentacím.

 

2. Ochrana osobních údajů Objednatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „nařízení“).

3. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní účet (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

4. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smluv o dílo, Smluv kupních či Smluv o podnájmu reklamních nosičů, a pro účely vedení databáze klientů Poskytovatele. Nezvolí-li Objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření cit. smluv.

 

5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

 

6. Poskytovatel prohlašuje, že přijal všechna nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů Objednatele či třetích osob.

 

7. Zpracování osobních údajů je prováděno Poskytovatelem jakožto správcem, avšak osobní údaje mohou pro Poskytovatele zpracovávat i jiní zpracovatelé, zejména účetní, daňový poradce, případně další poskytovatelé služeb souvisejících s plněním povinností Poskytovatele vyplývajících z příslušných právních předpisů. Osobní údaje mohou pro Poskytovatele zpracovávat též současný poskytovatel zpracovatelského softwaru, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetím osobám.

 

8. Osobní údaje budou pro stanovené účely Poskytovatelem či zpracovatelem zpracovány po dobu trvání smlouvy a poté po dobu deseti let od ukončení smlouvy. Osobní údaje, jejichž zpracování probíhá na základě souhlasu Objednatele, Objednatel či zpracovatel zpracovává po dobu trvání smlouvy a poté po dobu pěti let od ukončení smlouvy nebo do odvolání souhlasu ze strany Objednatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel dává souhlas s uveřejněním své fotografie a/nebo dalších osobních údajů v listinných prospektech Poskytovatele a/nebo na webové stránce Poskytovatele www.honey-bunny.cz či na profilu správce na webové stránce společnosti Facebook Ireland Limited

www.facebook.com (nejedná-li se o plnění smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem).

 

10. Objednatel má právo na přístup ke svým osobním údajům a dále má právo požadovat potvrzení Poskytovatele, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, kdo má přístup k osobním údajům a komu byly jeho osobní údaje zpřístupněny.

 

11. Objednatel má právo požádat Poskytovatele o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Poskytovatele.

 

12. Objednatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které jsou zpracovávány jakožto nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele či zpracovatele. V takovém případě Poskytovatel či zpracovatel osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

13. Objednatel má za právo získat od Poskytovatele své osobní údaje a předat je jinému správci, a to za předpokladu, že jde o údaje zpracovávané na základě souhlasu Objednatele nebo pro účely plnění smlouvy, anebo pokud je zpracování osobních údajů zpracováno automatizovaně. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody správce, případě třetích osob.

 

14. Objednatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

15. Výkon práv Objednatele dle tohoto článku je bezplatný, s výjimkou opakovaných žádosti, které jsou zjevně nedůvodně nebo nepřiměřené. V takovém případě může Poskytovatel uložit úhradu přiměřeného poplatku anebo může odmítnout žádosti vyhovět.

 

16. Za účelem uplatnění práv dle nařízení či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se Objednatel může obrátit na Poskytovatele prostřednictvím jeho e-mailové adresy novakova@honey-bunny.cz nebo písemně na adrese Mysločovice 5, 763 01.

 

17. Objednatel výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu Objednatele. Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele budou osobní údaje Objednatele u Poskytovatele či zpracovatele uloženy nejdéle do uplynutí doby 5 let ode dne ukončení smluvního vztahu Objednatele s Poskytovatelem.

 

18. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že závazky Poskytovatele ze smluv bude možné plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Tím není dotčeno právo Objednatele kdykoliv odvolat jeho souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

 

19. Veškeré spory vznikající z dílčí smlouvy, jejíž jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky nedílnou součástí, a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány před obecnými soudy.

 

X. Závěrečná ustanovení

 

1. Uzavřením dílčí smlouvy smluvní strany akceptují tyto Všeobecné obchodní podmínky, přičemž právní vztahy neupravené dílčí smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

2. Veškeré změny dílčí smlouvy musí být učiněny písemnou formou, a to číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami.

 

 

Honey bunny s.r.o