Reklamní agentura

Honey bunny s.r.o. ®
Mysločovice 5
763 01 Zlín

Jak se k nám dostanete?

Všeobecné obchodní podmínky

Honey bunny s.r.o. 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
 
I. Úvodní ustanovení
 
1. Obchodní společnost Honey bunny s.r.o., IČ: 28280750, se sídlem Zlín, Prštné, Pod Strání 350, PSČ 76001, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58359, je obchodní společností zabývající se reklamní činností a marketingem, spočívající v:
- tvorbě reklamy (outdoorová reklama, reklama v MHD, indoorová reklama, televizní reklama),
- grafické tvorbě (zhotovení loga a další grafická tvorba),
- tvorbě www stránek,
- pořádání společenských akcí,
- prodej reklamních předmětů,
- a dalších reklamních činnostech.
 
2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi obchodní společností Honey bunny s.r.o., IČ: 28280750, se sídlem Zlín, Prštné, Pod Strání 350, PSČ 76001, jakožto Zhotovitelem, Prodávajícím, či Nájemcem (též souhrnně jako „Poskytovatel“) a Objednatelem, Prodávajícím či Podnájemcem (též souhrnně jako „Objednatel“), vznikající na základě Smluv o dílo, Smluv kupních či smluv o Podnájmu reklamních nosičů a jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi Poskytovatelem a Objednatelem.
 
II. Výklad pojmů
 
1. „Zhotovitel“, „Prodávající“ či „Nájemce“ (též souhrnně jako „Poskytovatel“) je obchodní společnost Honey bunny s.r.o., IČ: 28280750, se sídlem Zlín, Prštné, Pod Strání 350, PSČ 76001.
2. „Objednatel“, „Prodávající“ či „Podnájemce“ (též souhrnně jako „Objednatel“) je fyzická nebo právnická osoba s níž Poskytovatel uzavřel Smlouvu o dílo, Kupní smlouvu či Smlouvu o podnájmu reklamních nosičů, a to na základě písemné potvrzené Objednávky služby reklamní agentury, popř. jiné smlouvy.
3. „Objednávka služby reklamní agentury“ je závazná písemná objednávka učiněná Objednatelem na formuláři Poskytovatele označeném jako „Objednávka služby reklamní agentury“, písemně potvrzená Poskytovatelem.
4. „Služba reklamní agentury“, nebo též „Reklamní činnost“ je činnost Poskytovatele spočívající zejména v tvorbě reklamy, grafické tvorbě, tvorbě www stránek, pořádání společenských akcí nebo prodeji reklamních předmětů, a to na základě Smlouvy o dílo, Kupní smlouvy či Smlouvy o podnájmu reklamních nosičů.
5. „Reklama“ je veřejné oznámení, bez ohledu na technické, materiálové či audiovizuální ztvárnění, kterým se propagují třetí osoby, výrobky a služby třetích osob a ochranné a obchodní známky a další označení k nim se vztahující, obchodní firmy třetích osob, jakož i jména, či názvy, pod kterými podnikají, či provádějí svou činnost, oznámení třetích osob o událostech minulých, současných či budoucích, které se vztahují ke třetím osobám, či jejich výrobkům a službám, oznámení o konání akcí pořádaných třetími osobami, či jakákoliv jiná oznámení třetích osob poskytovaná za úplatu.
6. „Outdoorová reklama“ je reklamou umístěnou na bigboardech, billboardech, CLV, megaboardech, mostních panelech, telefonních kabinách, štítových stěnách a obdobných venkovních prostorech.
7. „Reklama v MHD“ je reklamou umístěnou v prostředcích městské hromadné dopravy – uvnitř či vně, nebo na zastávkách městské hromadné dopravy, včetně metra.
8. „Indoorová reklama“ je reklamou umístěnou uvnitř budov, např. v čekárnách u lékaře, na pobočkách českých pošt apod.
9. „Televizní reklama“ je reklama vysílaná prostřednictvím kabelové televize, veřejnoprávní televize i televize soukromé.
10. „Grafická tvorba“ je příprava a zpracování grafického návrh různého charakteru, ať už se jedná o logo, či jiný grafický návrh.
11. „Tvorba www stránek“ je přípravou, zpracování a realizace internetových stránek na míru Objednatele (lze doplnit).
12. „Pořádání společenských akcí“ je činnost Poskytovatele spočívající v celkové organizaci společenských akcí všeho charakteru (aktivní víkendy, golfové turnaje apod.), a to kompletně, od zajištění konkrétního prostoru po doplňkové služby, včetně zajištění hostesek apod.
13. „Prodejem reklamních předmětů“ se rozumí zajištění konkrétních reklamních předmětů dle požadavků Objednatele, na jeho míru, a to včetně potisku, polepu, gravírování apod.
14. „Další reklamní činností“ se rozumí jiná činnost Poskytovatele směřující k propagaci Objednatele, nezahrnutá v čl. II., bodech 5. až 13. těchto Všeobecných obchodních podmínek. 
15. „Reklamním nosičem“ se rozumí zejména vnější či vnitřní plochy movitých a nemovitých věcí, samostatné reklamní panely či audiovizuální technika umístěná či jinak technicky spojená s těmito věcmi, jiná zařízení vyrobená či zhotovená na základě nově vzniklých či objevených technologií, které se nacházejí ve vlastnictví poskytovatele, nebo kterých je poskytovatel oprávněným uživatelem. Na reklamním nosiči může být umístěn 1 či více typů reklam či reklamních ploch.
16. „Reklamním nosiem Billboard“ reklamní nosio rozmrech plochy pro instalaci reklamy formátu 510 x 240 cm, 480 x 320 cm nebo 400 x 300 cm.
17. „Reklamním nosiem Bigboard“ reklamní nosio rozmrech plochy pro instalaci reklamy formátu 960 x 360 cm nebo 820 x 300 cm
18. „Reklamním nosiem Eurobacklight“ reklamní nosio rozmrech plochy pro instalaci reklamy formátu 510 x 240 cm.
19. „Maloplošným reklamním nosiem A0“ reklamní nosio rozmrech plochy pro instalaci reklamy formátu 84 x 119 cm.
 
III. Způsob uzavírání dílčích smluv
 
1. Mezi Objednatelem a Poskytovatelem dochází k uzavírání dílčích Smluv o dílo, Smluv kupních či Smluv o podnájmu reklamních nosičů, a to dle charakteru Poskytovatelem poskytnutého plnění tak, že Objednatel zašle formulářovou písemnou Objednávku služby reklamní agentury (dále jen „Objednávka“) Poskytovateli, a to dopisem, e-mailem nebo faxem.
 
2. Poskytovatel je povinen ve lhůtě 2 pracovních dnů po obdržení Objednávky tuto objednávku potvrdit a zaslat Objednateli, a to dopisem, e-mailem nebo faxem. Dílčí  smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzené Objednávky Poskytovatel Objednateli.
 
3. V případě nemožnosti dodání předmětu Objednávky je Poskytovatel ve lhůtě 2 dnů od obdržení Objednávky Objednatele povinen jej informovat o nemožnosti dodání předmětu Objednávky. V takovém případě, kdy některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli novou nezávaznou nabídku s uvedením možných variant a vyžádá si stanovisko Objednatele, které je považováno za novou Objednávku.
 
4. Objednávka musí obsahovat minimálně identifikaci smluvních stran (obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, sídlo popř. místo podnikání,), předmět, rozsah a termín dodávky Služby reklamní agentury, cenu za Službu reklamní agentury, termín dodání, případně další údaje.
 
IV. Cena
 
1. Cena Služby reklamní agentury se řídí platným ceníkem Poskytovatele (dále jen „Ceník“). Cena služby reklamní agentury je cenou smluvní a pokud nebude jiné písemné dohody, bude vždy uvedena bez DPH v měně vyznačené na faktuře. Pro určení výše ceny Služby reklamní agentury je rozhodné znění ceníku v den uzavření dílčí smlouvy.
 
2. Cenu Služby reklamní agentury hradí Objednatel na základě faktur vystavených Poskytovatelem na jeho bankovní účet uvedený v dílčí smlouvě. Faktury jsou vystavovány dle rozpisu fakturace, který je nedílnou součástí dílčí smlouvy. Není-li rozpis fakturace součástí dílčí smlouvy, jsou faktury vystavovány Poskytovatelem v závislosti na typu poskytnuté Služby reklamní agentury. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Služby reklamní agentury ke dni splatnosti faktury, přičemž za datum úhrady se považuje den, kdy je částka připsána na účet Poskytovatele. Den uskutečnění zdanitelného plnění je určen příslušnými právními předpisy.
 
3. V případě požadavku Poskytovatele je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli zálohu ceny Služby reklamní agentury na základě zálohové faktury Poskytovatele ve výši a splatnosti stanovené Poskytovatelem. V případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou zálohy, je Poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění Poskytovatele, a to o příslušný počet dnů prodlení Objednatele s úhradou zálohy. Posun lhůty plnění Poskytovatele nemá vliv na výši sjednané ceny Služby reklamní agentury. Záloha uhrazená Objednatelem se započítává na úhradu ceny Služby reklamní agentury.
 
4. V případě, že úhrada ceny Služby reklamní agentury není Objednatelem provedena dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušné dílčí smlouvy řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy s účinností od doručení odstoupení druhé smluvní straně. V případě, že tuto skutečnost Poskytovatel zjistí v průběhu či po provedení plnění z dílčí smlouvy nebo jeho části ze své strany, je oprávněn provádění plnění z dílčí smlouvy okamžitě zastavit, od dílčí smlouvy odstoupit a požadovat smluvní pokutu ve výši plné ceny Služby reklamní agentury. Smluvní pokuta je splatná okamžikem vzniku nároku na její zaplacení. V případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou ceny Služby reklamní agentury delším než 14 dnů, je Poskytovatel oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od kterékoliv další dílčí smlouvy, jejímž předmětem je Služba reklamní agentury, uzavřené s Objednatelem. Objednatel nemá v takovémto případě nárok na náhradu škody, která by mu vznikla v důsledku takovéhoto odstoupení od další dílčí smlouvy, jejímž předmětem je Služba reklamní agentury.
 
V. Termín plnění, práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Termín plnění Služby reklamní agentury je smluvními stranami sjednán v dílčí smlouvě. Poskytovatel se zavazuje dodržet tento termín plnění. Nemůže-li Poskytovatel ve výjimečných případech takto sjednaný termín plnění dodržet, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli s uvedením náhradního závazného termínu plnění Služby reklamní agentury. Jestliže Poskytovatel nedodrží ani náhradní termín dodání Služby reklamní agentury, je Objednatel oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, to neplatí, pokud prodlení Poskytovatele bylo způsobeno okolnostmi, které Poskytovatel nemohl předvídat, ani je ovlivnit.
 
2. Místem plnění je místo určené Objednatelem v dílčí smlouvě.
 
3. Spočívá-li Služba reklamní agentury v dodávce zboží a nemá-li si zboží Objednatel převzít osobně, je povinnost Poskytovatele dodat toto zboží splněna jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Objednatele. Tímto okamžikem přechází na Objednatele nebezpečí škody na tomto zboží. Jestliže Objednatel nepřevezme dodávku zboží, Poskytovatel zboží uskladní na náklady Objednatele a na Objednatele přechází po dobu jeho prodlení nebezpečí škody na věci, přičemž zboží se považuje za dodané dnem jeho uskladnění. Bylo-li však zboží odesíláno Objednateli prostřednictvím dopravce, platí vždy, že zboží je dodáno předáním prvnímu dopravci.
 
4. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost k dosažení účelu dílčí smlouvy a poskytnout Poskytovateli neprodleně informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné plnění dílčí smlouvy. V případě, že Objednatel potřebnou součinnost neposkytne, neodpovídá Poskytovatel za splnění těch svých závazků vyplývajících z dílčí smlouvy, které bez poskytnutí součinnosti objednatele nemohly být uskutečněny.
 
5. Spočívá-li Služba reklamní agentury v tvorbě reklamy, grafické tvorbě, tvorbě www stránek, prodeji reklamních předmětů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dodá Objednatel Poskytovateli reklamu, případně podklady a materiál k výrobě reklamy, ke grafické tvorbě či tvorbě www stránek a výrobě reklamních předmětů - dle charakteru plnění poskytovaného Poskytovatelem - ve lhůtě 10od podpisu dílčí smlouvy, nejpozději však 15 dnů před termínem plnění uvedeným v dílčí smlouvě. V případě, že Objednatel dodá Poskytovateli reklamu nebo podklady a materiál k výrobě reklamy, ke grafické tvorbě či tvorbě www stránek a výrobě reklamních předmětů později, než 15 dnů před termínem plnění, zavazuje se Objednatel uhradit vícenáklady Poskytovatele spojené s takto zkrácenou dobou pro poskytnutí plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebude-li však v důsledku tohoto pozdního dodání schopen Poskytovatel dodržet termín plnění uvedený v dílčí smlouvě, pak platí, že Poskytovatel není v prodlení a termín plnění se posouvá o počet pracovních dnů, o něž Objednatel dodal Poskytovateli reklamu či podklady a materiál k reklamě, ke grafické tvorbě či tvorbě www stránek a výrobě reklamních předmětů později, přičemž Objednatel je povinen uhradit plnou cenu uvedenou v dílčí smlouvě, včetně vícenákladů.
 
6. V případě, že Objednatel dodává vlastní materiál k výrobreklamy nebo již vyrobenou reklamu, bere na vdomí, že reklama musí být v kvalittypu Blue Back Side, instalovatelná (vylepitelná) mokrou technologií, u billboardformátu 400 x 300 cm nejvíce ze 6 kus(3 x 2 – rozumí se 3 horní díly a 3 dolní díly), u billboardformátu 510 x 240 cm nejvíce z 8 kus(4 x 2 – rozumí se 4 horní díly a 4 dolní díly) bigboardformátu 820 x 300 cm nejvíce ze 12 kus(6 x 2 – rozumí se 6 horních díla 6 dolních díl), u bigboardformátu 960x360 cm z16kus(8x2 – rozumí se 8 horních díla 8 dolních díl), u Big-Upz 8 kus(4 x 2). Horní díly vždy musí pesahovat pes dolní díly. Barvy tisku musí být takové kvality, aby vzdorovaly chemickým prvkm obsažených v obvykle používaných lepidlech a vlivu poasí, gramáž min. 120-130g/m2, s garantovanou barevnou stálostí po dobu 9 týdn. Objednatel se zavazuje dodat Poskytovateli souasns dodávkou plakáti tzv. layout reklamy. Objednatel odpovídá za správné oznaení jednotlivých dílreklamy tak, aby pi sestavení reklama odpovídala layoutu. Dodává-li Objednatel reklamu nkolika rzných motiv, musí být jednotlivé motivy reklamy ádnpopsány dle motivu a požadovaného umístní. Pokud tyto podmínky Objednatel nesplní, není Poskytovatel odpovdný za nesprávninstalovanou reklamu. Objednatel je povinen pedat Poskytovateli reklamu v množství, které pesahuje množství reklamních nosičů uvedených v dílčí smlouvo 10 %. V pípad, že Poskytovatel vyerpá dodané množství reklamy ped ukonením příslušné reklamní kampaně, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele písemnou formou a vyzvat Objednatele k dodání potebného množství reklamy. Nedodá-li Objednatel Poskytovateli náhradní reklamu, není Poskytovatel v prodlení s plnním povinností dle dílčí smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek a Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli cenu za celé období reklamní kampaně. Poskytovatel neodpovídá za vady, které jsou zpsobeny vadami reklamy i podklada materiál, pedaných Poskytovateli ze strany Objednatele.
 
7. Zajišťuje-li Poskytovatel pro Objednatele výrobu reklamy, garantuje její výrobu ve standardní technické kvalitě, při dodržení podmínek stanovených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, provozními a technickými podmínkami příslušného typu reklamy a reklamního nosiče a její soulad s platnými právními předpisy. Vychází-li však Poskytovatel při tvorbě reklamy ze zadání Objednatele, které je v rozporu s technickými podmínkami příslušného typu reklamy (včetně podmínek uvedených v čl. V., bodě 7 těchto Všeobecných obchodních podmínek) a reklamního nosiče a v rozporu s platnými právními předpisy, je oprávněn reklamu nerealizovat, o čemž se zavazuje bez zbytečného odkladu poté, co shledá některou ze skutečností uvedenou v tomto bodě, Objednatele vyrozumět. Objednatel je v takovém případě povinen dodat Poskytovateli neprodleně jinou reklamu, či materiál a podklady odpovídající výše uvedeným podmínkám. Poskytovatel neodpovídá Objednateli za škodu, která mu vznikne v dsledku nerealizace plnění dle dílčí smlouvy z dvoduvedených v tomto bodě a dále platí, že Poskytovatel v tomto případě není v prodlení. Nerealizování plnění dle dílčí smlouvy ze strany Poskytovatele v uvedených pípadech nemá vliv na povinnost Objednatele uhradit poskytovateli ádna vas celou výši ceny dle dílčí smlouvy, včetně případných vícenákladů.
 
8. Objednatel není oprávnn bez pedchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele užít na reklamobchodní firmu, ochrannou známku, logo, nebo jakýkoliv jiný vizuální identifikátor Poskytovatele. V pípadporušení této povinnosti je Poskytovatel oprávnnuplatnit vůči objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% celkové ceny za realizaci plnění dle dílčí smlouvy. Smluvní pokuta se stává splatnou okamžikem vzniku nároku na její zaplacení.
 
9. Reklamu, jakož i další reklamní materiály a podklady, které byly Objednatelem pedány Poskytovateli, a které nebyly Poskytovatelem využity pro realizaci předmětu plnění dle dílčí smlouvy, jsou objednateli k dispozici do 5 dní po skonení reklamní kampaně, nebo do 5 dní po termínu plnění, a to dle charakteru plnění poskytovaného Poskytovatelem, v míst, kde byly Objednatelem Poskytovateli pedány. Pokud si objednatel ve stanovené lhtzbylou reklamu a ostatní materiály nevyzvedne, má se za to, že udluje svj souhlas s likvidací tchto vcí       a zmocuje Poskytovatelek jejímu provedení a zavazuje se mu uhradit veškeré náklady spojené s likvidací tchto vcí nebo s pepravou tchto vcí do sídla Objednatele v pípad, že se poskytovatel rozhodne tyto vci dopravit Objednateli. Poskytovatel není oprávněn tuto reklamu, či reklamní materiály a podklady rozprodávat, či veřejně rozdávat. Pokud Objednatel žádá odstranění reklamy z reklamních nosičů po skončení reklamní kampaně, musí tak učinit písemně nejpozději v den zahájení reklamní kampaně. Objednatel je povinen uhradit poskytovateli náklady spojené s odstraněním reklamy z reklamních nosičů (přelepem).
 
10. Poskytovatel a Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se jim stanou známými v souvislosti s plněním dílčí smlouvy.
 
VI. Odpovědnost smluvních stran
 
1. Objednatel odpovídá za pravdivost údajobsažených v reklam, resp. v dodaných materiálech a podkladech, přičemž musí být schopen doložit pravdivost jakéhokoliv svého tvrzení obsaženého v reklam, i v podkladech dodaných k výrobreklamy. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost údajobsažených v reklam, i v podkladech pedaných objednatelem k výrobreklamy, ani          za případné porušení práv tetích osob v souvislosti s Poskytovatelem realizovanou a provozovanou reklamou a škodou takto vzniklou tmto osobám. Objednatel prohlašuje, že poskytnutím reklamy, materiála podkladnejsou omezena, porušena ani vylouena práva tetích osob, a že práva tetích osob, která se vztahují nebo mohou vztahovat v jakémkoliv rozsahu a z jakéhokoliv právního dvodu k vcem nebo informacím, které byly poskytnuty Objednatelem, jsou vypoádána, a že poskytnutí tchto vcí nebo informací ke stanovenému úelu není v rozporu se závazky Objednatele k tmto tetím osobám. Objednatel se zavazuje jakoukoliv škodu v pípadjejího vzniku v souvislosti s porušením pedchozích ustanovení tetím osobám nahradit místo Poskytovatele, bude-li na poskytovateli její úhrada uplatována, nebo v pípad, že bude Poskytovatelem uhrazena, nahradit Poskytovateli tuto škodu vetnveškerých náklada výdajs tím spojených.
 
2. Pokud bude Poskytovatel nucen odstranit na základě případných soudních anebo správních rozhodnutí reklamu z reklamních nosičů pro její úpravu i obsah, nebo doporuí-li toto Rada pro reklamu a Poskytovatel tak na základtohoto doporuení uiní, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli celou výši sjednané ceny dle dílčí smlouvy, jakož i náklady související s odstranním reklamy z reklamních nosičů. Objednatel se dále zavazuje uhradit Poskytovateli veškerá penžní plnní (pokuty apod.), k jejichž plnění by byl v souvislosti s tím Poskytovatel zavázán pravomocnými soudními i správními rozhodnutími, vetnnákladů řízení. Toto ustanovení se též vztahuje na nároky uplatované vůči Poskytovateli tetími osobami, pokud tyto nároky mají píinu v úpravanebo obsahu reklamy, které dal poskytovateli k dispozici Objednatel.
 
3. Objednatel je povinen nahradit Poskytovateli veškerou škodu, která by mu vznikla v souvislosti s reklamou, i materiály a podklady pedanými k výrobreklamy Objednatelem, které nebudou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, platnými právními pedpisy, dále v pípadnepravdivých tvrzení, údajů či jiných skuteností uvedených v reklamě či pedaných podkladech, i neschopnosti Objednatele v reklamě či v podkladech k ní uvádné skutenosti doložit.
 
VII. Sankce
 
1. V pípad, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny Služby reklamní agentury, je povinen uhradit Poskytovateli i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné ástky za každý den prodlení. Úhradou smluvního úroku z prodlení nezaniká nárok Poskytovatele na úhradu škody zpsobené Poskytovateli ze strany Objednatele.
 
VIII. Trvání dílčí smlouvy, ukončení dílčí smlouvy
 
1. Dílčí smlouva je uzavírána na dobu určitou, která je smluvními stranami sjednána v každé dílčí smlouvě.
 
2. Platnost a účinnost dílčí smlouvy končí řádným a včasným poskytnutím vzájemného plnění.
 
3. Před ukončením trvání smlouvy z řádného a včasného vzájemného plnění lze dílčí smlouvu ukončit dohodou smluvních stan nebo odstoupením od smlouvy.
 
4. Smluvní strany jsou jsou oprávněny od dílčí smlouvy odstoupit, umožní-li jim to tyto Všeobecné obchodní podmínky, dílčí smlouva či platné právní předpisy. Odstoupení od dílčí smlouvy je účinné doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, do jejího sídla.
 
IX. Další ujednání

1. Poskytovatel prohlašuje, že si nečiní a ani v budoucnu nebude činit žádné nároky k jakékoli ochranné známce, značce či k výtvarnému řešení Objednatele použitému při plnění Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo užívat reklamy ke svým obchodním prezentacím.
 
2. Objednatel, fyzická osoba tímto uděluje Poskytovateli v souladu s § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění souhlas k zahrnutí poskytnutých osobních údajů do databáze Poskytovatele.
 
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory vznikající z dílčí smlouvy, jejíž jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky nedílnou součástí, a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení před rozhodcem (rozhodci) zapsanými v seznamu vedeném Českou asociací pro arbitráž, s.r.o., IČ: 27688798. V řízení bude postupováno ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb. podle Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu vydaných Českou asociací pro arbitráž, s.r.o., IČ: 27688798, a to v jejich znění účinném ke dni uzavření této smlouvy. Rozhodčí řád a Poplatkový řád jsou zveřejněny na internetové adrese www.spory-online.cz. Smluvní strany prohlašují, že se s těmito pravidly důkladně před uzavřením této smlouvy seznámily a vyjadřují svoji vůli, aby jejich případný spor byl dle těchto pravidel projednán a rozhodnut a považují je za nedílnou součást této rozhodčí doložky. Smluvní strany tímto výslovně pověřují jednatele České asociace pro arbitráž, IČ: 27688798 k určení rozhodce pro rozhodčí řízení založené touto rozhodčí doložkou dle shora uvedeného Rozhodčího řádu. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že řízení bude vedeno online formou dle článku VIII. uvedeného Rozhodčího řádu.
 
X. Závěrečná ustanovení
 
1. Uzavřením dílčí smlouvy smluvní strany akceptují tyto Všeobecné obchodní podmínky, přičemž právní vztahy neupravené dílčí smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem, přičemž není-li Objednatel podnikatelem, platí, že si smluvní strany dohodly, že jejich vzájemný závazkový vztah je podřízen obchodnímu zákoníku v souladu s ust. § 262 obchodního zákoníku. 
 
2. Veškeré změny dílčí smlouvy musí být učiněny písemnou formou, a to číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami.